JobCreator        
 

Wij denken in kansen en mogelijkheden


Voor jouw medewerkers in kwestie denken wij creatief mee in nieuwe kansen op ander werk, waardoor zij binnen afzienbare tijd zicht krijgen op een duurzaam nieuw inkomensperspectief. Op die manier wordt de onzekerheid bij medewerkers door het verliezen van hun baan omgebogen in het versterken van hun gevoel voor eigenwaarde. Door het (h)erkennen van eigen talenten, competenties en persoonlijke drijfveren komen mensen weer positief in beweging. Door ons uitgebreide relatienetwerk kunnen wij de medewerkers die wij mogen begeleiden volop laten netwerken om zich te oriënteren op ander werk en daardoor voor hen laagdrempelig nieuwe baanperspectieven creëren. JobCreator verzorgt integrale outplacement trajecten om de werknemer die afscheid moet nemen optimaal te begeleiden naar ander werk.


Arbeidsjuridisch advies


De ervaren arbeidsjuristen binnen ons JobCreator netwerk denken mee in de mogelijkheden om te komen tot een reële vaststellingsovereenkomst om daarmee de zekerheid op het recht van WW voor de scheidende werknemer veilig te stellen. Dit creëert rust voor de werknemer, waardoor het afscheid van de organisatie minder pijnlijk wordt en het aanbod om een loopbaan coaching traject te volgen positiever wordt ervaren. Voor jou als werkgever verkort dit het traject van (gedeeltelijke) loondoorbetaling en mogelijke sancties vanuit het UWV omdat je tijdig de juiste stappen zet.  


Extra support bij verzuimdossiers


In het geval van langdurig ziekteverzuim adviseren we je graag ten aanzien van de regelgeving in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter en houden we samen met jou de vinger aan de pols bij het bijhouden van verzuimdossiers. Naast onze 2e spoor trajecten bieden we een extra aanvulling op het Plan van Aanpak waarbij je vanaf week 6  de medewerker kunt aanbieden op eigen tempo onze online coaching methodiek "Mijn Leven in Balansdoor te nemen. Hierdoor doet de medewerker onder begeleiding van een van onze online coaches nieuwe positieve inzichten op over zichzelf. De medewerker blijft daarmee in contact waardoor kan worden voorkomen dat de afstand tot de organisatie tijdens het ziekteverzuim te groot wordt.  Je kunt dit in samenspraak met de werknemer en de bedrijfsarts al opnemen in het Plan van Aanpak dat je na 6 weken moet opstellen in het kader van re-integratie. Ook wanneer er stagnatie optreedt in het re-integratieproces staan we jou graag bij om te komen tot een voor alle partijen werkbare oplossing. Samen met de aan ons gelieerde arbeidsdeskundigen en job coaches kijken we vooral naar wat een werknemer nog wél kan binnen jouw organisatie dan wel bij een andere werkgever, of dat het wellicht verstandig is een (vervroegde) WIA aanvraag op te starten of een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV om onnodige loondoorbetaling te voorkomen.


Vaststellen en versterken duurzame inzetbaarheid


We adviseren je eveneens bij het duurzaam inzetbaar houden van je medewerkers in de diverse fases van hun loopbaan binnen jouw organisatie. We onderscheiden daarbij een drietal fases: starting careers, midlife careers en  ending careers. Voor elk van deze fases is het van belang medewerkers voldoende te blijven prikkelen om hun werk met plezier te blijven doen en zich verder te kunnen blijven ontwikkelen. Hierdoor kun je hen  aan je organisatie blijven binden en  plussen op werknemerstevredenheid. Je voorkomt hiermee onnodig verloop en zult merken dat je als organisatie nóg aantrekkelijker wordt bij het aantrekken van nieuwe medewerkers. In dit verband kan een Duurzame Inzetbaarheid Analyse (DIA) voor bepaalde medewerkers tijdig vaststellen hoe zij zich op dit moment verhouden tot hun werk en jouw organisatie.


Externe vertrouwenspersoon


Een sociaal veilige werkomgeving binnen jouw organisatie is van essentieel belang. Als werkgever heb je weliswaar de centrale regie over de organisatie, maar vaak weet je niet alles wat op de werkvloer gebeurt en hoe werknemers zich voelen wanneer zij aanlopen  tegen pesten, discriminatie of andere vormen van grensoverschrijdend gedrag. Hoe waardevol is het dat vertrouwenspersonen er voor de werknemer kunnen zijn en dit soort signalen op hoofdlijnen aan de werkgever terug kunnen geven. Zo kan er, waar nodig, gewerkt worden aan een (nog) betere werksfeer en hogere productiviteit. Je zult merken dat daarmee in sommige gevallen ook het ziekteverzuim kan worden beperkt. Sinds 1 januari 2024 dient elke organisatie met meer dan 10 werknemers te beschikken over een vertrouwenspersoon. Binnen JobCreator bieden we je graag de professionele diensten aan van een van onze officieel geregistreerde externe vertrouwenspersonen.


Duurzame samenwerkingsrelatie


Met onze opdrachtgevers hebben wij een jarenlange plezierige samenwerkingsrelatie. Zij weten dat wij onze uiterste best doen om samen met hen lastige dossiers tot een goed einde te brengen. Wij kunnen impasses doorbreken en werknemers motiveren om onder onze professionele begeleiding zelf de stap te zetten naar ander werk waarin hun kennis, ervaring en kwaliteiten opnieuw tot hun recht kunnen komen.


Indicatie kosten van onze dienstverlening


Elk loopbaan coaching traject is bij ons puur maatwerk. De doorlooptijd en kosten van onze dienstverlening variëren daardoor per concrete casus. Je kunt bij ons terecht voor diverse mobiliteit workshops en verkorte dan wel integrale loopbaan coaching, outplacement en 1e en 2e spoor trajecten. Afhankelijk van jouw specifieke wensen en de uitkomsten van het gratis intakegesprek met de medewerker verstrekken wij graag een concrete en tevens all in kostenindicatie.